Informasjon
Utvalg
Tegnforklaring
Oversiktskart/navigasjon
Koordinatavlesning
Påtegninger
Situasjonskart og naboliste rapport